Rekrutacja Przeprowadzenie merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych (FZ) czerwiec 2017 r.
Przeprowadzenie rozmów z doradca zawodowym lipiec 2017 r.
Rozmowa kandydatek z Komisją Rekrutacyjną lipiec 2017 r.
Ogłoszenie listy uczestników projektu lipiec 2017 r.
Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia DG Realizacja szkoleń „Podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” lipiec – sierpień 2017 r.
Zewnętrzna walidacja i certyfikacja kompetencji lipiec – sierpień 2017 r.
Zwrot kosztów podróży dla osób bezrobotnych sierpień – wrzesień 2017 r.
Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną sierpień – wrzesień 2017 r.
Dystrybucja wsparcia finansowego Przyjmowanie wniosków o udzielanie wsparcia finansowego za założenie działalności gosp. – biznesplanów wrzesień 2017 r.
Przeprowadzenie oceny biznesplanów wrzesień – październik 2017 r.
Ogłoszenie listy rankingowej biznesplanów październik 2017 r.
Rejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestników październik – listopad 2017 r.
Zawieranie umów o udzielanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego październik – listopad 2017 r.
Wypłata jednorazowej dotacji listopad 2017 r.
Wypłata wsparcia pomostowego listopad 2017 r.
Ocena wniosków o przedłużenie wsparcia pomostowego marzec 2017 r.
Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego marzec – kwiecień 2017 r.
Monitoring rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego listopad 2017 r. – grudzień 2018 r.
Specjalistyczne wsparcie doradcze Zawieranie umów o udzielenie specjalistycznego pomostowego wsparcia doradczego październik – listopad 2017 r.
Realizacja specjalistycznego pomostowego wsparcia doradczego listopad 2017 r. – grudzień 2018 r.