OpisGrupa docelowa i etapy rekrutacjiHarmonogramFormy wsparcia
Projekt „Biznes jest kobietą! – II edycja” jest realizowany przez Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j. w partnerstwie z IT Rent Marcin Trzciński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.
Celem głównym projektu “Biznes jest kobietą! – II edycja” jest trwałe włączenie zawodowe 80 kobiet po 29 roku życia pozostających bez pracy, uczących się lub zamieszkujących teren woj. łódzkiego, poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy w okresie od 01.03.2017 do 30.09.2018r.

Zakładane rezultaty:
Powstanie 80 miejsc pracy w województwie łódzkim, w tym min. 50 miejsc pracy na terenie zdegradowanych miast ŁOM (łódzkiego obszaru metropolitalnego) o największych potrzebach rewitalizacyjnych tj.: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Ozorkowa oraz Brzezin.

Dzięki wsparciu szkoleniowo-doradczemu 130 kobiet nabędzie kompetencje w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

80 Uczestniczek Projektu będzie prowadziło działalność gospodarczą przez min. 12 miesięcy

Okres realizacji projektu: 1.02.2017r. – 31.01.2018r.

Wartość projektu wynosi 4 513 743,56 PLN w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 4 367 216,18 PLN (96,75%).

Grupę docelową projektu stanowi 130 kobiet:

 • zamieszkałych w województwie łódzkim w powiatach: miasto Łódź, łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski
 • które ukończyły 29 lat
 • w tym 120 kobiet bezrobotnych, poszukujących pracy (w tym 60 kobiet długotrwale bezrobotnych)
 • w tym 10 kobiet biernych zawodowo

w szczególności:

 • min. 40 kobiet opiekujących się dzieckiem w wieku do 6 lat
 • min. 50 kobiet po 50 roku życia
 • min. 50 kobiet o niskich kwalifikacjach

Rekrutacja Uczestniczek będzie przebiegać kilku etapowo w okresie marzec-kwiecień 2017 roku.

 1. Zgłoszenie udziału w projekcie poprzez formularz zgłoszeniowy
 2. Przeprowadzenie merytorycznej oceny nadesłanych formularzy zgłoszeniowych
 3. Ogłoszenie listy formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie i negatywnie
 4. Przeprowadzenie rozmów kandydatów z doradcą zawodowym
 5. Przeprowadzenie rozmów kandydatów z Komisją Rekrutacyjną
 6. Ogłoszenie listy podstawowej (i rezerwowej) uczestników projektu
 7. Zawarcie umów z uczestnikami projektu na realizację wsparcia szkoleniowo doradczego
Etap Działanie Okres
Rekrutacja ·     Przeprowadzenie merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych (FZ)

·     Przeprowadzenie rozmów z doradca zawodowym

marzec-kwiecień 2017
·     Rozmowa kandydatów z Komisją Rekrutacyjną

·     Ogłoszenie listy uczestników projektu

·     Zawarcie umów z uczestnikami na realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego

kwiecień 2017
Wsparcie szkoleniowo-doradcze ·     Realizacja szkoleń „Podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”

·     Zewnętrzna walidacja i certyfikacja kompetencji

maj – lipiec 2017
·     Zwrot kosztów podróży dla osób bezrobotnych

·     Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną

czerwiec – sierpień 2017
Dystrybucja wsparcia finansowego ·     Przyjmowanie wniosków o udzielanie wsparcia finansowego za założenie działalności gosp. – biznesplanów

·     Przeprowadzenie oceny biznesplanów

·     Ogłoszenie listy rankingowej biznesplanów

sierpień 2017
·     Rejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestników

·     Zawieranie umów o udzielanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego

·     Wypłata jednorazowej dotacji

sierpień – wrzesień 2017
·     Wypłata wsparcia pomostowego wrzesień 2017 – luty 2018
·     Ocena wniosków o przedłużenie wsparcia pomostowego styczeń 2018
·     Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego styczeń – maj 2018
·     Monitoring rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego sierpień 2017 – maj 2018
Specjalistyczne wsparcie doradcze ·     Zawieranie umów o udzielenie specjalistycznego pomostowego wsparcia doradczego wrzesień 2017
·     Realizacja specjalistycznego pomostowego wsparcia doradczego wrzesień 2017 – maj 2018
Oferowane formy wsparcia w projekcie:
Wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – jednorazowe dotacje i pomostowe wsparcie finansowe
Pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowo utworzonych firm
Dodatkowe wsparcie finansowe: