I. Dane kandydatki
Dane osobowe

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

II. Informacje o kandydatce

1. Posiadam wykształcenie


2. Status Kandydatki oraz przynależność do grupy docelowej


1 Osoby bezrobotne
2 Osoby długotrwale bezrobotne
3 Bierni zawodowo


3. Kryteria dodatkowe - punktowane


4. Status Kandydatki w chwili zgłoszenia się do projektu (dane wrażliwe)

1. Jestem migrantem4 , osobą obcego pochodzenia5 , przynależę do mniejszości6 (w tym mniejszości narodowe i etniczne) :
2. Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań7 :
3. Jestem osobą niepełnosprawną 8:
4. Żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 9 :
5. Żyję w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu :10
6. Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji (m.in. osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, bezdomne, wykluczone z dostępu do mieszkań, z wykształceniem ISCED 0 – brak ukończonego poziomu ISCED 1 – podstawowego, w wymaganym dla edukacji wieku, byli więźniowie, narkomani):

5. Opis planowanej działalności - informacje podlegające ocenie, punktowane

Projekt przedsiębiorstwa wpisuje się w działalność w obszarze białej lub srebrnej gospodarki. (10pkt) 11

Projekt przedsiębiorstwa/pomysł na biznes (max. 3000 znaków ze spacjami; niedozwolone jest umieszczanie elementów graficznych i tabelarycznych, nie będą one oceniane; w przypadku przekroczeniu znaków opis nie będzie oceniany; za tę część Kandydatka otrzyma wówczas „0” punktów)
Proszę opisać pomysł na biznes max. 30 pkt.: W oparciu o to kryterium oceniany będzie projekt przedsiębiorstwa kandydatki:
-opis działalności, w tym wytwarzane produkty/świadczone usługi 0-10 pkt.
-analiza rynku-charakterystyka klientów, konkurencji 0-5 pkt.
-diagnoza mocnych/słabych stron przedsięwzięcia względem konkurencji 0-5 pkt.
-opis kosztów przedsięwzięcia i źródeł ich finansowania 0-5 pkt.
-opis szacowanych przychodów i kosztów działalności gospodarczej 0-5 pkt
3000

Kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie związane z planowaną działalnością gospodarczą (max. 1200 znaków ze spacjami) Proszę opisać kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia kandydatki, które będą oceniane w kontekście planowanej działalności gospodarczej - max. 30 pkt.):
- wykształcenie 0-10 pkt.
- kursy i szkolenia, certyfikaty 0-10 pkt.
- doświadczenie 0-10 pkt.
(Na etapie dalszych etapów rekrutacji kandydatki powinny udokumentować powyższe kwalifikacje i doświadczenie)
1200

Informacje dodatkowe